Over ons

Organisatie

De Vereniging is een vzw en telt ongeveer 500 betalende leden. Het hoogste beslissingsorgaan is de Algemene Vergadering, bestaande uit ongeveer 25 effectieve leden. De Algemene Raad kiest uit zijn leden een Raad van Bestuur. Elk betalend lid kan zich bij de Raad van Bestuur kandidaat stellen als effectief lid.

De Vereniging is financiëel autonoom; de werkingskosten worden gedragen door de lidgelden, giften van partikulieren, en de opbrengsten van onze diverse activiteiten. De Vereniging ontvangt geen subsidies, doch heeft de mogelijkheid drie gesubsidieerde contractuelen tewerk te stellen in het kader van een project van het Brussels Gewest. Deze werknemers ondersteunen de activiteiten die georganiseerd en geleid worden door enthousiaste vrijwilligers.

Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur zet de grote beleidslijnen voor de vereniging uit, houdt toezicht op de financiële situatie en benoemt de leden van het directiecomité.

Voorzitter:
VAN DUYSEN Hans

Vice-voorzitter:
DE GROEVE Wim

Gedelegeerde Bestuurders:
DE GROEVE Wim
VAN DUYSEN Hans

Secretaris:
MEERSMAN Mia

Leden:
VAN DUYSEN Hans
DE RIDDER Koen
LECHIEN Philippe
VAN MEENEN Geert
HUANG Wenfang
DE GROEVE Wim
DE SCHUTTER Mark
LAMBRECHTS Gert
VAN COUWENBERGHE Mark

Commissaris:

De Commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering en houdt toezicht op de jaarrekening en de boekhouding van de vereniging. Hij/Zij wordt benoemd voor een periode van drie jaar.

Reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Association Belgique-Chine